Kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ)

oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA)

 

Program szkolenia

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ) oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA)

Kierownicy kursu:  Mirosław Giza, Bartosz Samitowski

 

Założenia organizacyjno-programowe szkolenia

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich organizuje „kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej”. Jest to czteroletnia szkoła, spełniająca przyjęte w naszym kraju oraz w społeczności międzynarodowej standardy kształcenia psychoterapeutów. Pierwszą edycję  niniejszego kursu zorganizowało Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej w 1998 roku. Uczestnicy szkolenia powołali w 2001 roku Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Do 2010 roku kurs posiadał akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2015 roku kurs posiada akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodną z wymogami NFZ. Program spełnia wymogi Polskiej Rady Psychoterapii i Polskiej Federacji Psychoterapii. Począwszy od roku 2020 kurs jest współorganizowany przez SAJ oraz PTPA.

Szkolenie opiera się na modalności analitycznej, według psychologii stworzonej przez Carla Gustava Junga. Program szkolenia powstał w bliskiej współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Psychologii Analitycznej z siedzibą w Zurychu – organizacją atestującą szkolenie analityków jungowskich na całym świecie.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Osób pragnących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty, w tym również osób już pracujących z ludźmi: lekarzy, psychologów, pedagogów, itp.
 • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim
 • Osób zamierzających w przyszłości szkolić się w celu uzyskania kwalifikacji analityka jungowskiego.

 

 Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz doświadczenie kliniczne, umożliwiające im rzetelne i zgodne z międzynarodowymi i krajowymi normami wykonywanie zawodu psychoterapeuty w podejściu jungowskim.

Kompetencje zawodowe uczestnika

W przypadku ukończeniu szkolenia i zdania egzaminów pośrednich i końcowych uczestnik zdobędzie kompetencje zawodowe psychoterapeuty i będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia psychoterapii rozumianej zarówno jako krótko i długoterminowe świadczenie zdrowotne skierowane do osoby cierpiącej na szeroką gamę zaburzeń psychicznych, jak i metody samopoznania i samorozwoju. Będzie potrafił zaburzenia te zdiagnozować zgodnie z obowiązującymi normami oraz rozpoznać przypadki wymagające konsultacji z lekarzem psychiatrą. Otrzyma certyfikat „psychoterapeuty”, wydany przez SAJ oraz będzie mógł starać się o certyfikaty zewnętrznych podmiotów certyfikujących psychoterapeutów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia oraz o inne dyplomy zawodowe. Ponadto ukończenie niniejszego szkolenia będzie umożliwiało otwarcie drogi do uzyskania certyfikatu analityka jungowskiego, zgodnego z wymaganiami Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), po uzyskaniu przez SAJ uprawnień do prowadzenia szkoleń analitycznych IAAP lub w trybie treningu indywidualnego IAAP w razie dostępności miejsc (decyduje o tym IAAP).

Części składowe szkolenia

 • Kurs– część wstępna 1,5 roku + część kliniczna 2,5 roku (razem przez 4 lata 600 godzin, wykładów i seminariów oraz godzin kształcenia umiejętności praktycznych)
 • Moduł uzupełniający medyczny(30 godzin) – dla osób o wykształceniu innym niż medyczne
 • Moduł uzupełniający podstaw psychologii(30 godzin) – dla osób o wykształceniu innym, niż psychologiczne
 • Indywidualna terapia szkoleniowa (minimum 250 godzin) prowadzona przez analityka jungowskiego certyfikowanego w IAAP (Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej). Terapia szkoleniowa powinna trwać minimum 3 lata aż do egzaminu końcowego.
 • Superwizja indywidualna i grupowa (minimum 150 godzin, w tym minimum 100 godzin superwizji indywidualnej) prowadzona przez certyfikowanego analityka jungowskiego, posiadającego rekomendację superwizora ze strony IAAP. Superwizji należy podlegać aż do egzaminu końcowego.
 • Staż psychoterapeutyczny w zaakceptowanym przez SAJ ośrodku, umożliwiającym dostęp do pacjentów reprezentujących szeroką gamę zaburzeń psychicznych (360 godzin).

 

Całkowity czas treningu SAJ: minimum 1430 godzin

Część teoretyczna – 4-letni kurs (600h) szkolenia realizowany jest w czasie 40 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych; po 15 godzin dydaktycznych). Zjazdy dla modułu uzupełniającego odbywają się w oddzielnych terminach. Terminy zjazdów zostaną podane kursantom ze stosownym wyprzedzeniem.

Pierwsze półtora roku szkolenia (część wstępna) przybliża uczestnikom ogólne zagadnienia z zakresu teorii jungowskiej i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych psychologią analityczną, niezależnie od tego, czy zamierzają w przyszłości pracować z pacjentami, czy szkolą się z powodu osobistych zainteresowań czy dla własnego wzbogacenia. Po ukończeniu uczestnicy otrzymają dyplom „podstaw psychologii jungowskiej”.

Kształcenie od 2,5 roku szkolenia (w części klinicznej) będzie możliwe dla osób zainteresowanych pracą kliniczną z pacjentami i które otrzymają od Komisji Szkoleniowej SAJ rekomendację do prowadzenia psychoterapii pod superwizją lub warunkową zgodę na kontynuację szkolenia. Ta część szkolenia będzie zawierała więcej zajęć z kanonu psychoterapii (psychopatologia, techniki terapeutyczne, itp.) i ma stanowić przygotowanie do rozpoczęcia pracy z pacjentami pod superwizją. Najpóźniej na początku tego etapu należy zacząć analizę własną.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu połówkowego oraz uzyskaniu od Komisji Szkoleniowej SAJ rekomendacji do rozpoczęcia praktyki, a tym samym uzyskaniu kwalifikacji na trzeci rok szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie oraz prawo do posługiwania się tytułem „psychoterapeuta w szkoleniu” oraz pracy z pacjentami pod stałą superwizją.

Po ukończeniu części teoretycznej szkolenia uczestnicy, a następnie po spełnieniu wszystkich kryteriów minimalnych, będą mogli ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty.

 

CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA

 

I rok szkolenia

 

1. Historia psychologii analitycznej. Jungiści i postjungiści (teoria 15h)

Historia psychologii analitycznej. Poprzednicy Junga: Charcot, Janet, psychoanaliza Freuda. Relacje między analitykami Jung, Freud, Spielrain. Rozwój teorii Junga – teoria kompleksów, typów, archetypów, unus mundus. Najważniejsze postacie w ruchu jungowskim ; M. Luise von Franz, Neumann, J. Hillman, M. Fordham. Postjungiści – trzy szkoły, trzy ścieżki ; szkoła rozwojowa, klasyczna i archetypowa, współczesne międzynarodowe organizacje jungowskie, jungowskie organizacje w Polsce.

2. Struktura i dynamika psychiki (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Psychika jako system względnie zamknięty. Świadomość, nieświadomość osobowa i zbiorowa, warstwa psychoidalna. Podmioty aktywności psychicznej – ego, kompleks, jaźń. Dualizm świata psychicznego i jego procesowy charakter. Napięcie pomiędzy przeciwieństwami jako motor działania. Progresja i regresja, ekstrawersja i introwersja. Redukcjonistyczny i teleologiczny punkt widzenia. Psychologia analityczna w działaniu. Teoria w opisie przypadku. Ćwiczenia, przykłady, praca grupowa.

3. Ego i persona. Oś Ego-Jaźń (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Ego jako centrum pola świadomości. Rozwój ego.  Ego a kompleks autonomiczny. Persona jako sposoby funkcjonowania w rolach społecznych. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu ego i persony. Koncepcja osi – ego jaźń Edingera. Koncepcja ego Fordhama. Relacje ego z jaźnią i zakłócenia na osi. Wyobcowane ego i inflacja ego. Ćwiczenia.

4. Rozwój osobowości. Etapy życia (teoria 10, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Rozwój osobowości w przebiegu życia. Fazy rozwojowe. Rola kryzysu. Progresja i regresja. Faza biologiczna i kulturowa. Faza przygotowania do śmierci. Niebezpieczne przejścia – dojrzewanie i kryzys wieku średniego. Terapia i analiza na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Kompleksy i archetypy (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Jungowska teoria kompleksów i archetypów oraz świadomości indywidualnej i nieświadomości zbiorowej. Zależności między kompleksami i archetypami. Archetyp jako jądro kompleksu. Przejawianie się kompleksów. Hillman i szkoła archetypowa. Biologiczne i kulturowe aspekty archetypu. Warstwa psychoidalna. Wielowarstwowość archetypu – od warstwy indywidualnej do psychoidu. Podstawowe archetypy – persona, cień, Anima/Animus, Stary Mędrzec/ Wielka Matka, Jaźń, Archetyp Wędrowca i Uzdrowiciela. Ćwiczenia, przykłady.

6. W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

W poszukiwaniu znaczenia – symbol i obraz. Symbol a znak i alegoria Wieloznaczność i wielofunkcyjność. Symbol jako psychopompos. Przeciwieństwa i kompensacja. Analiza i terapia jako rozwój zdolności do symbolizowania. Funkcja transcendentna jako najważniejszy czynnik rozwoju psychicznego, umożliwiający znalezienie drogi pomiędzy przeciwieństwami. Symbol i metafora w procesie analitycznym. Ćwiczenia, przykłady, praca własna i grupowa.

7. Typy psychologiczne (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Jungowska teoria typów i jej współczesne modyfikacje (John Beebe). Pojęcie ekstrawersji i introwersji oraz typów funkcjonalnych. Typ psychologiczny jako forma przystosowania. Nieświadomy proces kompensacyjny. Typ psychologiczny a postawa terapeutyczna/analityczna. Bilans osobisty. Typy psychologiczne a terapia par. Interpretacja marzeń sennych w kontekście teorii typów. Ćwiczenia, przykłady, praca własna i grupowa.

8. Indywiduacja (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Proces indywiduacji. Indywiduacja w znaczeniu węższym (jako świadomy proces) i szerszym (jako proces nieświadomy i autonomiczny.) Indywiduacja jako proces spiralny (progresja i regresja). Indywiduacja a kryzys. Indywiduacja i nerwica.  Patologiczny aspekt procesu indywiduacji (schizofrenia). Jaźń jako przewodnik. Proces indywiduacji w snach i aktywnych wyobrażeniach. Ćwiczenia, przykłady, praca własna i grupowa.

9. Archetyp Cienia. Archetyp Trickstera (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15 h)

Cień i jego kompensacyjny charakter. Cień osobowy i kolektywny. Ego i Cień, Persona i Cień, Kompleksy i Cień. Funkcja niższa. Symbolika Cienia. Archetyp Trickstera i jego rola w procesie przemiany. Trickster jako doświadczenie psychiczne. Zajęcia warsztatowe na materiale własnym.

10. Anima/Animus; Tożsamość płciowa (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Jungowska koncepcja syzygii i jej współczesne rozumienie. Anima/Animus w snach, baśniach, literaturze i filmach. Rola Animy/Animusa w rozwoju. Anima/Animus w procesie terapeutycznym /analitycznym. Kulturowe aspekty tożsamości płciowej i ich wspóczesne przemiany. Koncepcja Animusa a feminizm. Zajęcia warsztatowe na materiale własnym.

II Rok Szkolenia

11. Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Archetypy duchowej i materialnej zasady ,osobowości maniczne i ich przejawienia w kulturze, w snach, w życiu indywidualnym i zbiorowym. Zagrożenia owładnięciem i uwolnienie od osobowości manicznych w kierunku własnej indywidualności. Jaźń centralny punkt osobowości, narodziny Jaźni a przemiana życiowa. Jaźń jako postulat etyczny. Zajęcia warsztatowe na materiale własnym.

12. Alchemia (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Alchemia jako studium nieświadomości. Symbolika alchemiczna. Alchemia jako metafora relacji analitycznej. Alchemia jako wyraz procesu wglądowego. Ćwiczenia, praca własna i grupowa.

13. Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia. Zasada synchroniczności jako uzupełnienie zasady przyczynowości. Synchroniczność jako element procesu analitycznego. Obraz, symptom, symbol, zjawiska synchroniczne . Koncepcja Junga i J. Cambraya. Finalistyczny punkt widzenia i zasada celowości oraz pełnej rzeczywistości wszelkich zjawisk psychicznych jako podstawy klinicznego rozumienia procesu psychicznego. Przykłady, ćwiczenia.

14. Drogi do nieświadomości – Sen (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Pochodzenie snów, ich typologia struktura. Etapy interpretacji, indywidualny i zbiorowy aspekt snu. Symbolika snów i kompozycje obrazów sennych. Rola snów w procesie indywiduacji. Znaczenie znów w terapii. Sny pacjentów o terapeucie i terapeutów o pacjentach. Praca na materiale własnym.

15. Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Poszukiwanie wyschniętych źródeł. Psychologia a religia. Indywiduacja a duchowość. Dotknięcie niepoznanego a proces przemiany. Ćwiczenia, praca własna i grupowa.

CZĘŚĆ KLINICZNA (PO 1,5 ROKU)

 16. Metody w pracy terapeutycznej i analitycznej Junga i postjungistów – przegląd (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Metoda eksperymentu skojarzeniowego, metoda amplifikacji, metoda aktywnej wyobraźni, metoda analizy snów, metoda analizy przypadków. Współczesne metody oparte o koncepcje Junga: koncepcja typów umysłu Johna Beebe, metoda badania typów umysłu MBTI, sandplay jako metoda pracy terapeutycznej). Ćwiczenia.

17. Wprowadzenie do praktyki klinicznej w nurcie psychologii analitycznej (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Psychoterapia i analiza jungowska: relacja analityczna, rola terapeuty na różnych etapach terapii. Dialog, kierowanie, współpraca, wymiana. Postawa analityczna. Kozetka czy fotel. Projekcje archetypowe. Kairos i temenos. Jungowski schemat relacji. Zraniony uzdrowiciel. Analityk /terapeuta w snach. Ćwiczenia, przykłady, praca własna i grupowa.

18. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Rozumienie przeniesienia (P) i przeciwprzeniesienia (PP). Przeniesienie negatywne. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w relacji analitycznej. Proces analityczny a Rosarium Philosophorum. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w różnych szkołach jungowskich. Rodzaje P i PP oraz praca z nimi.  Zajęcia warsztatowe na materiale własnym oraz przy użyciu przypadków z pracy terapeutycznej.

19. Wprowadzenie do sztuki analizy i terapii (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Setting, więź analityczna, przestrzeń w analizie. Różnice w podejściach związane z poszczególnymi szkołami. Analiza przypadków. Zajęcia warsztatowe.

20. Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część I (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Rozumienie psychopatologii, rozumienie psychoterapii. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych według DSM-IV, V, VI i ICD-10 a obraz psychopatologiczny, jaki się z nich wyłania. Psychopatologia jungowska jako deskryptywny opis mechanizmów psychopatologicznych, podejście do leczenia farmakologicznego oraz innych form terapii. Ćwiczenia.

III rok szkolenia

21. Zraniony uzdrowiciel (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Analityk/ terapeuta jungowski i jego pacjent. Rola terapeuty/analityka, poziomy relacji analitycznej i niebezpieczeństwa płynące z tej pracy. Rola terapii/analizy własnej i superwizji. Niebezpieczeństwo projekcji archetypowej. Pułapki nieświadomości. Warsztaty oparte na pracy z samym sobą.

22. Sztuka amplifikacji (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Sztuka amplifikacji (poszerzania znaczenia), amplifikacja a skojarzenia. Praca z symptomami, snami, kompleksami. Wstęp do metody aktywnych wyobrażeń. Cyrkumambulacja, czyli okrążanie znaczenia. Zajęcia warsztatowe na materiale własnym oraz przy użyciu filmu, sztuki oraz literatury.

 23. Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część II (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Psychopatologia i norma jako punkty wyjścia do pracy psychoterapeutycznej, Rozumienie psychopatologii w ujęciu jungowskim. Rys historyczny i współczesne różnice w obrębie szkół (podejście rozwojowe, klasyczne i archetypowe). Umiejętność opisu przypadku w odniesieniu do obowiązujących systemów klasyfikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10) i według kanonów współczesnej teorii jungowskiej. Ćwiczenia.

24. Analiza i psychoterapia (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Podobieństwa i różnice. Rola analityka/terapeuty na poszczególnych etapach pracy analitycznej/psychoterapeutycznej. Studia przypadków – wykorzystanie opisanych przykładów pracy analitycznej czy psychoterapeutycznej w konwencji analitycznej. Ćwiczenia.

25. Rozumienie pacjenta. Jungowski punkt widzenia (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Rozumienie pacjenta w ujęciu psychologii Junga. Rozumienie pacjenta przez pryzmat różnych teorii, stworzonych przez C.G. Junga. Kontynuatorzy Junga : M. Luise von Franz, E. Neumann, M. Fordham. Rozumienie pacjenta w ujęciu twórcy psychologii archetypowej J. Hillmana. Pacjent i jego analityk/psychoterapeuta. Ćwiczenia.

26. Psychoterapia zaburzeń (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Wprowadzenie do psychoterapii różnych zaburzeń (nerwica, psychoza, uzależnienia, zaburzenia somatyczne, zaburzenia afektywne i zaburzenia osobowości, perwersje) w różnych fazach życia (dzieciństwo, dorosłość, starość). Metody pracy i rozmaitość podejść w zależności od przyjmowanych założeń (różne szkoły w obrębie jungizmu, możliwość zastosowania podejścia analitycznego. Szkoła Jamesa Hillmana. Ćwiczenia.

27. Etyka psychoterapii i zawodów pomagających (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h)

Zasady etyczne obowiązujące w psychoterapii i innych profesjach związanych z pomocą (medycyna, pomoc społeczna, pedagogika, etc.) Przedstawienie i omówienie kodeksów etycznych – kodeks IAAP, PTPA, PTPK, Kodeks Etyki Lekarskiej. Najczęściej spotykane problemy etyczne – problemy w relacji psychoterapeuta/analityk- pacjent, problemy etyczne w superwizji, problemy w relacjach koleżeńskich i w obrębie towarzystw. Praca warsztatowa.

28. Kontrakt terapeutyczny (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Kontrakt terapeutyczny/kontrakt analityczny. Częstotliwość i zasady spotkań. Kozetka czy fotel? Problem płatności. Początek i zakończenie terapii. Inne aspekty kontraktu terapeutycznego. Praca warsztatowa.

29. Ocena kliniczna, rozumienie pacjenta (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Systemy oceny stanu psychicznego. Głębokość zaburzenia. Diagnoza a rozumienie pacjenta. Psychopatologia czy norma jako punkt wyjścia. Farmakoterapia i psychoterapia. Ćwiczenia.

30. Diagnoza w psychoterapii, ewaluacja procesu terapeutycznego (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Znaczenie diagnozy w psychoterapii/analizie jungowskiej. Tworzenie i weryfikacja hipotez. Próba uchwycenia procesu, a nie stanu. Norma i psychopatologia. Symptomy i ich aspekt rozwojowy. Diagnoza psychiatryczna a diagnoza psychologiczna. Ćwiczenia.

 IV rok szkolenia

31. Analityczna koncepcja niepokoju i depresji (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Lęk i depresja w ujęciu finalistycznego punktu widzenia (pozytywny aspekt lęku i depresji) Depresja jako zatamowanie energii i zakłócenia na osi ego – jaźń. Koncepcja depresji Junga i postjungistów; Lęk i depresja a świadomość. Zaburzenia lękowe jako droga rozwojowa. Lęk jako katalizator przemiany. Praca warsztatowa.

32. Nerwica i borderline (teoria 5h, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Fenomenologia procesu neurotycznego. Pozytywny aspekt nerwicy. Znaczenie nerwicy. Borderline – norma czy patologia. Borderline i obrony jaźni. Nerwica i borderline a proces indywiduacji. Praca warsztatowa.

33. Narcyzm (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Wprowadzenie do jungowskiego rozumienia narcyzmu. psychopatologii. Narcyzm a teoria archetypowych obron jaźni R. Kalscheda, jungowskie i postjungowskie podejście do traumy. Praca warsztatowa.

34. Perwersje (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Określenie perwersji. Rodzaje perwersji. Perwersja w rozumieniu psychoanalitycznym. Perwersja w podejściu Jungowskim. Praca terapeutyczna z perwersyjnymi pacjentami. Cechy perwersyjne u psychoterapeuty a prowadzenie psychoterapii. Ćwiczenia, warsztaty.

35. Praca w grupach i terapia rodzinna (teoria 10h, kształcenie umiejętności 5h, razem 15h)

Warsztaty – praca z parami, rodzinami, praca grupowa. Jungowska koncepcja pracy z parami i rodzinami – teoria typów. Praca z grupami – śnienie społeczne, matryca. Umiejętność pracy z nieświadomymi procesami – trudności i niemożności. Ćwiczenia.

36. Interwencje (teoria 5, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

Postepowanie w stanach ostrych. Interwencja a interpretacja. Konieczność zawieszenia terapii. Umiejętność oceny stanu zagrożenia życia (depresja, guzy mózgu, psychozy). Metody współpracy z innymi specjalistami . Praca w służbie zdrowia, praktyka prywatna. Superwizja trudnych przypadków.

37. Psychozy w ujęciu jungowskim (teoria 5, kształcenie umiejętności 10h, razem 15h)

38. Terapia behawioralno-poznawcza 

39. Szkoła systemowa

40. Podejście integracyjne

 

 Dodatkowe szkolenia dla osób posiadających wykształcenie inne niż medyczne lub psychologiczne:

 • Podstawy medycyny dla osób z wykształceniem innym niż medyczne (30h)
 • Podstawy psychologii dla osób z wykształceniem innym niż psychologiczne (30h)

Bibliografia

 • Butler J. (2014)Archetypal Psychotherapy. London & New York: Routledge.
 • Cambray, J. (2009) Synchronicity: Nature & Psyche in an Interconnected Universe, College Station, Texas: A&M Press.
 • Cambray, J. and Carter, L. (2004) edits. Analytical Psychology: Contemporary Perspectives in Jungian Analysis , Hove and New York: Brunner Routledge.
 • Chodorow J. (1997) Jung on Active Imagination, New Jersey: Princeton University Press.
 • Edinger E. (1992) Ego and Archetype, Boston& London: Shambhala.
 • Ellenberger,H.F. (1970). The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books.
 • (1991) Jungian Psychiatry. New York: Daimon Books.
 • Fordham M (red) (1989) Technique in Jungian Analysis.
 • Guggenbühl-Craig A. (1998) Power in Helping Professions, New York: Spring Publications.
 • J (1991)Patterns of Dreaming. Jungian Techniques in Theory and Practice, Boston& London: Shambala.
 • Hillman J.(1996): Dream and the Underworld, New York: Harper Perennial
 • Jacobi J. (1965)  Complex/Archetype/ Symbol in the Work of C.G. Jung. Princeton: Princeton University Press.
 • Jacobi J., (2012) Psychologia C.G Junga.Pznań: Zysk i S-KA
 • Jacoby M. ( 1984) The Analytic Encounter Transference and Human Relationship. Studies in Jungian Psychology. Montreal: Inner City Books.
 • Jung C,G. (1992) O naturze kobiety.Poznań: Brama — Książnica Włóczęgów i Uczonych.
 • Jung C.G ( 2012) The Red Book. Liber Novus,New York, London: W.W Norton& Company.
 • Jung C.G (1989)Rebis czyli kamień filozofów. Warszawa: PWN
 • Jung C.G (1993) Wspomnienia, sny, myśli. Warszawa: Wydawnictwo Wrota-Wydawnictwo KR.
 • Jung C.G (1995)Symbole przemiany, Warszawa: Wydawnictwo Wrota
 • Jung C.G (2002) Analiza marzeń sennych. Warszawa: Wydawnictwo KR
 • Jung C.G (2005) The Structure and Dynamics of Psyche, CW.8.  London and Henley: Routledge & Kegan Paul
 • Jung C.G (2007) The Practice of Psychotherapy, CW16.
 • Jung, C.G. (1997) Typy psychologiczne.Warszawa: Wrota KR.
 • Kalsched D. (2005) The Inner World of Trauma Archetypal Defences of the. Personal Spirit. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Kalshed D. (2016) Wewnętrzny świat traumy. Archetypowe obrony Jaźni.(tł. Małgorzata Kalinowska). Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka.
 • Kirsch,T. (2000) The Jungians. New York: Routledge.
 • Knox J, (2003) Archetype, Attachment, analysis. Jungian psychology and the emergent mind.
 • Mc Williams N. (2015) Diagnoza psychoanalityczna.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Meyer R. (2003) Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Neumann E (1974) The Great Mother. An Analysis of the Archetype .New York: Princeton University Press.
 • Neumann E.(1973) The Origins and History of Consciouness. Princenton: Princeton University Press.
 • Perera S.B. (1986)  The Scapegoat Complex. Toward a Mythology of Shadow and Guilt. Toronto: Inner City Books.
 • Pużyński S. (red) (2000)Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo medyczne Vesalius Instytut Psychiatrii I Neurologii.
 • Ross F. (2013) Perversion: A Jungian Aproach.London: Karnac Book.
 • Samuels A., (1989) Contemporary Jungian Perspectives.Karnac
 • Samuels, A., Shorter, B., Plaut, F. (1994) Krytyczny słownik analizy jugowskiej.Warszawa: Oficyna Wydawnicza UNUS.
 • Seligman M, Walker E, Rosenhan D. (2003) Psychopatoogia, Poznań: Wydawnictwo Zysk&S-ka.
 • Shalit E.(2002) Complex: Path of Transformation from Archetype to Ego. Toronto: Inner City Books.
 • Shalit E., Swift Furlotti (red) (2013) The Dream and Its Amplification.NewYork, Montreal: Fisher King Press.
 • Shamdasani S. (2003)  Jung and the Making of Modern Psychology: The Dream of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Singer T, Kimbles S.L. (editors) (2010) The Cultural Complexes .Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Stein M. (1998) Jung,s map  of the soul.Open Court.
 • Von Franz M. (1980) An Introduction to the Symbolism and the Psychology. Inner City Books.
 • Von Franz M., (1999) The Cat. A Tale of Feminine Redemption. Inner City Books.
 • Von Franz M.L. (1978)  An Introduction to the Interpretation of Fairy tales, Dallas: Spring Publications.
 • Von Franz M.L. (2015) Wprowadzenie do symboliki i psychologii.(tł. Małgorzata Kalinowska). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Wciórka J. (red.) (1999) ICD-10 Zaburzenia psychiczne u osób dorosłych. Opisy przypadków klinicznych. Gdańsk: Medical Press
 • Wiener J. (2009). The Therapeutic Relationship.Texas: Texas&M University Press, College Station