KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU

STOWARZYSZENIA ANALITYKÓW JUNGOWSKICH

 

Wstępne założenia dotyczące kryteriów oceny kursantów

Zgodnie z założeniami statutu IAAP oraz SAJ, osoby pragnące kształcić się i zajmować praktyką psychologii analitycznej powinny być oceniane w następującym kontekście:

 1. Posiadanie odpowiedniej do etapu kształcenia wiedzy w szeroko rozumianym kontekście psychologii analitycznej oraz stałe jej poszerzanie.
 2. Promowanie i upowszechnianie psychologii analitycznej.
 3. Utrzymanie wysokich standardów w zakresie praktyki i etycznego postępowania,
 4. Uczestnictwo w seminariach, superwizjach, konferencjach, kongresach analitycznych.

 

Sylwetka absolwenta po ukończeniu kursu w SAJ

 1.  Absolwent kursu powiada pełną wiedzę w zakresie głównych teorii psychologicznych C. G. Junga, takich jak teoria nieświadomości, struktury i dynamiki psyche, typów psychologicznych, indywiduacji, archetypów, kompleksów oraz pracy z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem. Powinien także posiadać dobrą znajomość współczesnego rozwoju psychologii analitycznej oraz – szerzej – współczesnych trendów w psychoanalizie.
 2. Absolwent kursu psychologii analitycznej ma wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka, procesu indywiduacji oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych.
 3. Jest w stanie zróżnicować zaburzenia psychiczne.
 4. Jest przygotowywany do pracy jako diagnosta w kontekście psychologii analitycznej, umie zastosować metody diagnostyczne stosowane w analizie jungowskiej w zakresie psychopatologii.
 5. Zna zróżnicowane sposoby udzielania pomocy psychologicznej i leczenia psychoterapią zarówno w podejściu analitycznym jak i innych szkół psychoterapii prezentowanych w ramach kursu SAJ (psychoanaliza, konsultacje psychoanalityczne, psychoprofilaktyka, interwencje kryzysowe, rehabilitacja psychologiczna).
 6. Ma wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.
 7. Zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem.
 8. Może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.
 9. Może znaleźć zatrudnienie w szpitalu, poradni diagnostycznej, ośrodku terapeutycznym lub rozwinąć prywatną praktykę analityczną.
 10. Ma możliwość praktycznego stosowania wiedzy z zakresu psychologii i psychoterapii analitycznej.
 11. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą psychologii analitycznej, psychopatologii rozwoju i różnych form pomocy psychologicznej.
 12. Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej uzyskane w kontekście prowadzenia procesów terapeutycznych pod stalą i regularną superwizją.
 13. Opiera się w swojej pracy na fundamentach naukowych psychologii analitycznej.
 14. Dba o dobrą reputację, prestiż i standardy psychologii analitycznej.
 15. Potrafi utrzymać koleżeńskość, etykę i poprawne stosunki zawodowe w ramach środowiska jungowskiego
 16. Aktywnie uczestniczy w życiu stowarzyszenia, środowiska jungowskiego i psychoterapeutycznego i wspiera nurt psychologii analitycznej w Polsce i na świecie.
 17. Stale i przez cały czas trwania kariery zawodowej dba o standardy oraz rozwój kompetencji zawodowych, m.in. poprzez uczestnictwo w superwizjach indywidualnych i grupowych, konferencjach, kongresach i różnych formach kształcenia ustawicznego.

 

Cechy kursantów wskazane podczas prowadzonych zajęć

 1. Obecność na zajęciach zgodna z wymaganiami SAJ oraz punktualność.
 2. Zdolność do przyswajania i rozumienia podawanej wiedzy.
 3. Umiejętność pozostawania w kontakcie podczas zajęć z prowadzącym zajęcia oraz członkami grupy.
 4. Umiejętność refleksji i autorefleksji nad materiałem prezentowanym na zajęciach oraz wyłaniającym się podczas grupowej dyskusji.
 5. Zdolność do integracji materiału z zajęć kursowych z własną osobowością i życiem osobistym.
 6. Zdolność do opanowania reakcji typu acting-out oraz innego rodzaju impulsów, które mogą się pojawiać podczas zajęć grupowych i które dotykają nieświadomości na wielu poziomach.
 7. Umiejętność rozpoznawania i samo-modyfikowania niewłaściwych postaw, jako ważna cecha wymagana od przyszłego terapeuty.
 8. Stała gotowość do nauki, która wiąże się z odnajdywaniem w sobie postawy wejścia w rolę ucznia, co wyraża się m.in. stałą otwartością na uczenie się oraz umiejętnością czerpania z doświadczenia i wiedzy analityków jungowskich, superwizorów i innych osób prowadzących zajęcia.
 9. Umiejętność współpracy w grupie, gdzie koleżeńskość jest ważnym elementem integracji, a rywalizacja nie jest wypierana, ale nie przybiera jednocześnie destrukcyjnego charakteru.
 10. Zdolność do współpracy w aspekcie umiejętności otwierania się na inne poglądy i opinie członków grupy w ramach tematów omawianych na zajęciach.
 11. Umiejętność przyjmowania podczas dyskusji kursowych innych poglądów niż te, z którymi do tej pory się identyfikowaliśmy.
 12. Posiadanie odpowiedniej postawy wobec pacjenta, a zwłaszcza okazywanie pacjentowi szacunku, respektowanie granic i stałe zważanie na jego dobro.

Każdy uczestnik powinien zadbać o to, aby w czasie zajęć być w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej. Uczestnictwo w zajęciach po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu lub innych substancji odurzających jest wykluczone.

Żaden uczestnik, zaczynając szkolenie nie otrzymuje gwarancji, że je ukończy. Począwszy od „modułu klinicznego” Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za dobro pacjentów, standardów i reputacji psychologii analitycznej oraz, szerzej, psychoterapii i psychoanalizy w Polsce i na świecie. Gotowość kursanta do podjęcia dalszego szkolenia oceniana jest przez Komisję Szkoleniową nie na podstawie jednorazowego osiągnięcia. Cała aktywność osoby szkolącej się jest poddawana ewaluacji przez cały okres szkolenia. Komisja Szkoleniowa może, jako alternatywę wobec przerwania szkolenia, zarekomendować kandydatowi odbycie pewnego okresu analizy indywidualnej przed podjęciem kontynuacji szkolenia. Od decyzji Komisji Szkoleniowej istnieje możliwość odwołania się do Zarządu SAJ. Kandydat jest ewaluowany w odniesieniu do powyższego „Kodeksu dobrych praktyk”. W kwalifikacji dotyczącej osoby szkolącej nie bierze udziału analityk prowadzący analizę danej osoby oraz analitycy pozostający (lub będący w przeszłości) w jakiejkolwiek relacji z osobą szkolącą się lub członkiem jej rodziny. Komisja Szkoleniowa dokonuje kwalifikacji osoby w szkoleniu z uwzględnieniem kwestionariusza samooceny wypełnionego przez tą osobę.