Używanie tytułu „analityk jungowski”, „psychoanalityk jungowski”, oferowanie usługi „analizy jungowskiej” czy powoływanie na „pracę w nurcie analizy jungowskiej” wymaga posiadania certyfikatu analityka jungowskiego wydanego przez IAAP lub akceptowaną grupę członkowską IAAP.

Używanie tytułu psychoterapeuty wymaga posiadania certyfikatu psychoterapeuty jednej z uznanych instytucji certyfikujących. Osoby, które nie posiadają certyfikatu, o ile prowadzą praktykę kliniczną, zdały egzamin połówkowy oraz otrzymały rekomendację do pracy terapeutycznej i pracują pod opieką superwizora, nawet jeśli ukończyły już część teoretyczną szkolenia, mają prawo do posługiwania się tytułem: psychoterapeuta w szkoleniu, o ile tylko na bieżąco spełniają wymogi opisane na podstronie Wymogi do certyfikatu psychoterapeuty

Ukończenie jedynie części teoretycznej szkolenia – bez spełnienia innych wymagań organizacji certyfikujących i zdania egzaminu końcowego – nie uprawnia do posługiwania się terminem: psychoterapeuta. Jest to jedynie spełnienie jednego z elementów i wymogów tzw. szkolenia całościowego, które obejmuje również pozostałe elementy, takie jak superwizja, analiza własna, staż kliniczny, praktyka zawodowa, itp. 

Każda osoba będąca w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (czyli do dnia zdania egzaminu certyfikacyjnego, po spełnieniu wszystkich wymogów), powinna zamieścić we wszelkich materiałach o sobie / ofertach / reklamach, w których występuje informacja o prowadzeniu terapii, informację o pozostawaniu w trakcie szkolenia organizowanego przez SAJ. Jest to bardzo ważna zasada etyczna, zgodnie z którą nie tylko potencjalnym i aktualnym pacjentom, ale wszystkim osobom zainteresowanym, należy się pełna informacja o edukacji terapeuty oraz o instytucji, w której szkoli się. 

Przypominamy również, że każdy psychoterapeuta w szkoleniu jest zobowiązany do własnej analizy oraz superwizji szkoleniowej, a także ustawicznego kształcenia oraz składania rocznych raportów aż do dnia egzaminu końcowego. Jeżeli z jakiegoś powodu konieczna jest przerwa w analizie i/lub superwizji, ewentualnie w praktyce klinicznej, lub kandydat nie spełnia powyższych warunków wówczas traci prawo posługiwania się tytułem psychoterapeuty w szkoleniu. 

Psychoterapeuta w szkoleniu nie jest „psychoterapeutą w certyfikacji”. Psychoterapeuta w certyfikacji to osoba, która będąc psychoterapeutą w szkoleniu spełniła wszystkie wymogi formalne do podjęcia egzaminu końcowego, złożyła dokumenty do certyfikacji oraz otrzymała potwierdzenie, że przeszły one pozytywną weryfikację i oczekuje na egzaminy, lub – po ich pomyślnym zdaniu – na wręczenie certyfikatu.

Takie wymagania i standardy obowiązują we wszystkich profesjonalnych organizacjach psychoterapeutycznych, w tym również tych, do których należy SAJ: IAAP, Polskiej Federacji Psychoterapii i Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych.

Niewłaściwe posługiwanie się tytułem psychoterapeuty czy prezentowanie zakresu oferowanych usług wprowadza w błąd potencjalnych i aktualnych pacjentów. Nieuprawnione używanie tytuł psychoterapeuty, oprócz potencjalnej szkody dla pacjenta, może również pociągnąć za sobą różne konsekwencje – od krytyki ze strony środowiska, przez skargę etyczną, aż po zagrożenie dla statusu w psychoterapeutycznych organizacjach członkowskich. 

Powoływanie się na International Association for Analytical Psychology (IAAP) zarezerwowane jest dla routerów (kandydatów) i analityków (członków IAAP lub zrzeszonych w IAAP instytutów). Ponadto od 2019 roku IAAP wymaga, aby routerzy przed przystąpieniem do egzaminu końcowego posiadali certyfikat psychoterapeuty, co dodatkowo podkreśla istotność spełnienia odpowiednich wymogów. O ile ktoś nie posiada certyfikatu analityka jungowskiego, błędne jest również publiczne informowanie o „pracy w nurcie psychoanalizy jungowskiej” lub „analizy jungowskiej”. Prawidłowa jest informacja o pracy w nurcie „psychologii analitycznej” lub „psychologii jungowskiej”. Nieprawidłowe jest także posługiwanie się dyplomem ukończenia 4-letniej części kursowej szkolenia w celu stworzenia pozorów posiadania certyfikatu psychoterapeuty.

Celem naszego środowiska jest troska o dobro pacjenta oraz o to, aby tytuły psychoterapeuty i analityka jungowskiego kojarzyły się z najwyższym poziomem kwalifikacji. Zachęcamy więc do rzetelnego przedstawiania w przestrzeni publicznej informacji o sobie oraz o oferowanych przez siebie usługach.