STATUT STOWARZYSZENIA ANALITYKÓW JUNGOWSKICH

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich jest stowarzyszeniem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii i analizy (psychoanalizy) jungowskiej. Analiza i psychoterapia jungowska oparta jest na założeniach psychologii analitycznej stworzonej przez Carla Gustava Junga. Psychologia analityczna była kontynuowana i rozwijana przez następców Carla Gustava Junga.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Analityków Jungowskich. Stowarzyszenie może posługiwać się w kontaktach nazwą w języku angielskim: Association of Jungian Analysts in Poland.
2. Za każdym razem, gdy w Statucie używane jest słowo Stowarzyszenie, odnosi się ono do Stowarzyszenia Analityków Jungowskich.

§2

1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 j.t.), ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba mieści się w Warszawie. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych krajów, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

§ 5

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o nazwie Stowarzyszenie Analityków Jungowskich.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie psychologii analitycznej w Polsce i za granicą.
2. Udzielanie różnych form wsparcia analitykom jungowskim, osobom szkolącym się w psychologii analitycznej oraz osobom zainteresowanym poszerzaniem wiedzy na temat analizy jungowskiej.
3. Promowanie koleżeńskiej atmosfery, stwarzanie okazji do kontynuacji edukacji i prowadzenia badań.
4. Dbałość o wysoki poziom kompetencji oraz przestrzeganie standardów etycznych w pracy terapeutycznej i analitycznej, jak również w relacjach pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
5. Integracja środowiska psychoanalityków jungowskich w Polsce.

§ 7

Cele Stowarzyszenia realizuje się poprzez:
1. Organizację wydarzeń i szkoleń dotyczących psychologii analitycznej, skierowanych do różnych grup społecznych i zawodowych.
2. Wydawanie dokumentów poświadczających kompetencje w zakresie psychologii analitycznej i psychoterapii.
3. Wspieranie rozwoju zawodowego w zakresie praktyki klinicznej.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
5. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej.
6. Uczestnictwo w organizacjach zawodowych zrzeszających stowarzyszenia psychoterapeutyczne i psychoanalityczne.
7. Współpracę z International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. nadzwyczajnych,
c. honorowych.
d. wspierających
e. seniorów

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być analitycy jungowscy posiadający certyfikat wydany przez IAAP lub inny, uznawany przez IAAP, instytut jungowski.
3. Członkami nadzwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie psychologii analitycznej i posiadają certyfikat psychoterapeuty.
4. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne o znaczącym wkładzie w rozwój psychologii analitycznej lub idei i realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które zadeklarowały pomoc Stowarzyszeniu.
6. Członkami seniorami zostają członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 70 rok życia lub osoby, które ukończyły 70 rok życia i spełniają warunki do uzyskania członkostwa zwyczajnego.

§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, również cudzoziemcy (mieszkający lub niemieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
2. Członków nadzwyczajnych przyjmuje się na wniosek Zarządu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i przedstawienia przez kandydata zawodowego CV. W przypadku odmowy przyjęcia nowego członka nadzwyczajnego przez Walne Zgromadzenie, kandydat może ponownie ubiegać się o przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia najwcześniej po roku.
3. Członków zwyczajnych oraz członków seniorów (osoby po 70 roku życia) przyjmuje się na wniosek Zarządu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i przedstawienia przez kandydata zawodowego CV. W przypadku odmowy przyjęcia nowego członka zwyczajnego przez Walne Zgromadzenie, kandydat może ponownie ubiegać się o przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia najwcześniej po roku.
4. Członek nadzwyczajny może uzyskać status członka zwyczajnego po uzyskaniu certyfikatu, o którym mowa w par. 8 pkt. 2 na wniosek Zarządu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
5. Status członka „seniora” przyznaje Zarząd na wniosek członka zwyczajnego po ukończeniu przez nią 70. roku życia.
6. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
7. Członków wspierających przyjmuje Zarząd, przyjmując członków wspierających Zarząd ustala formę wsparcia jakiego będzie udzielał Stowarzyszeniu taki członek.

§ 10

Prawa członków Stowarzyszenia:
1. Członek zwyczajny oraz członek senior ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek nadzwyczajny ma prawo:
a. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
c. głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków
3. Członek honorowy ma prawo:
a. zgłaszać Zarządowi wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
c. głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków
4. Członek wspierający ma prawo:
a. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b. głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków

§ 11

Obowiązki członków:
1. Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacanie składek członkowskich.
2. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
3. Członkowie wspierający zobowiązani są wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 12

Członkowie „seniorzy” i członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 13

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
3. Skreślenia na wniosek Zarządu lub Komisji Etyki Stowarzyszenia z listy członków głosami co najmniej 2/3 uczestników Walnego Zgromadzenia z powodu nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia bądź uchwał władz Stowarzyszenia, poprzedzonego pisemnym upomnieniem.
4. Nieuiszczania składek członkowskich, po dwóch upomnieniach.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Komisja Etyki.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia nie mogą łączyć funkcji w ramach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 16

Z zachowaniem § 15, członkowie Stowarzyszenia mogą łączyć funkcję w ramach zasiadania w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej z funkcją w Komisji Etyki.

§ 17

1. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że przez zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego; w takim przypadku głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, a co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie co najmniej 6 tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

§ 20

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny od pierwszego terminu. Zasady tej nie stosuje się jednak do uchwały dotyczącej zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz seniorów do Stowarzyszenia
3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Nadawanie godności członka honorowego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach dot. zmian statutu lub rozwiązywania Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż z dziesięciu członków.
W skład Zarządu wchodzi prezes, skarbnik oraz sekretarz.
Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd wybiera spośród swojego grona sekretarza i skarbnika. Pracami Zarządu kieruje prezes. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniach decydujący jest głos prezesa.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosowanych decyzji, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniach decydujący jest głos przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,
c. wnioskowanie i zwoływanie w sytuacji nie zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 27

Komisja Etyki składa się z dwóch lub trzech członków. Komisja Etyki wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniach decydujący jest głos przewodniczącego.

§ 28

1.Do kompetencji Komisji Etyki należą:
a. dbanie o poprawność zasad etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
b. ocena przestrzegania przez członków Kodeksu Etyki Stowarzyszenia,
c. formułowanie zaleceń etycznych dla członków Stowarzyszenia,
d. składanie wniosków o zmiany w Kodeksie Etyki, kierowanych do Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Etyki pomniejszy się, Komisja może w to miejsce dokooptować nowych członków, z tym że może to dotyczyć nie więcej niż dwóch członków jednocześnie.
3. W razie, gdy skład Komisji Etyki ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 29

Komisja Etyki zbiera się z częstością adekwatną do ilości rozpatrywanych spraw, gwarantując terminowość ich rozpatrzenia, jednak nie rzadziej niż co pół roku.

§ 30

Rozpatrywanie każdej zgłoszonej do Komisji Etyki sprawy powinno rozpocząć się w czasie najbliższego zebrania Komisji Etyki i zakończyć w ciągu sześciu miesięcy. W przypadku niemożności dotrzymania terminu Komisja Etyki powinna sporządzić dla Zarządu pisemny raport z uzasadnieniem.

§ 31

Uchwałę w sprawie przyjęcia bądź zmian w Kodeksie Etyki Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

W przypadku uznania członka Stowarzyszenia za winnego naruszenia zasad etyki Komisja Etyki może skierować do niego pisemne upomnienie lub złożyć do Walnego Zgromadzenia Członków wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z majątku Stowarzyszenia,
d) ofiarność publiczną,
e) dotacje,
f) dochody z działalności gospodarczej

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między jego członków.

5.Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
a) Działalność organizacji profesjonalnych (Kod PKD 94.12.Z)
b) Wydawanie książek (Kod PKD 58.11.Z)
c) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (Kod PKD 58.14.Z)
d) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (Kod PKD 85.59.B).
e) Działalność wspomagająca edukację (Kod PKD 85.60.Z).

§ 34

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie prezes oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu.
Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa i sekretarza Zarządu.

Rozdział 6
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

This post is also available in: English