Stowarzyszenie Analityków Jungowskich & Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

Komisja Certyfikacyjna

Wymogi dla osoby aplikującej o Certyfikat Psychoterapeuty

Minima godzinowe

 • Całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii jungowskiej obejmujący minimum 600 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych, zgodny z programem szkoleniowym SAJ/PTPA.
 • 250 godzin własnego doświadczenia terapeutycznego na przestrzeni minimum 3 lat – potwierdzone zaświadczeniem od analityka jungowskiego – członka uznanej grupy członkowskiej IAAP lub członka indywidualnego IAAP. Współpraca z analitykiem nie będącym członkiem SAJ wymaga akceptacji Komisji Szkoleniowej.
 • 150 godzin superwizji: indywidualnej (minimum 100h) i grupowej (minimum 50h) – zaświadczenie od superwizora
 • 360 godzin stażu w placówce ochrony zdrowia psychicznego umożliwiającej dostęp do pacjentów reprezentujących szeroką gamę zaburzeń psychicznych. Kierownikiem stażu musi być certyfikowany psychoterapeuta.
 • 360 godzin superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej na przestrzeni minimum 2 lat po ukończeniu 4-letniego kursu – zaświadczenie od superwizora rekomendowanego przez IAAP lub akceptowany w IAAP instytut analityczny.
 • Rekomendacja superwizora zaświadczająca o gotowości kandydata do certyfikacji oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy, praktyki, cech oraz dojrzałości osobistej wymaganych do świadczenia psychoterapii.
 • 2 lata praktyki psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym niż 15 sesji tygodniowo po ukończeniu kursu. Okres dwóch lat może zostać zmniejszony do jednego roku w przypadku osób, które już posiadają certyfikat psychoterapeuty wydany przez uznaną instytucję szkoleniową o standardach nie niższych niż obecne w SAJ/PTPA.
 • Do egzaminu mogą być dopuszczone jedynie osoby będące Członkami PTPA/SAJ z uregulowanymi składkami członkowskimi.

Uwaga!

 • Podanych wartości minimalnych nie należy traktować jako wystarczającego osiągnięcia. W praktyce kandydaci do certyfikatu przeważnie mają większą niż minimalna ilość godzin analizy, superwizji i praktyki własnej.
 • Analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna oraz superwizja grupowa odbywana u uprawnionych analityków jungowskich muszą trwać w sposób ciągły co najmniej do dnia pomyślnie zdanego egzaminu końcowego. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze standardami IAAP, możliwa jest jednorazowa przerwa w analizie własnej trwająca maksymalnie do pół roku.
 • Przerwa w superwizji indywidualnej w trakcie wykonywania pracy psychoterapeuty przez kandydata jest niedopuszczalna. Kandydat powinien brać udział w co najmniej czterech sesjach superwizji grupowej rocznie.
 • Kandydat do certyfikatu powinien stale brać udział w kształceniu w zakresie psychologii analitycznej, również po skończeniu 4-letniego kursu, za pośrednictwem szkoleń, konferencji, seminariów klinicznych oraz studiów osobistych nad literaturą fachową, itp.
 • Osoba szkoląca się ma obowiązek przesyłać do komisji szkoleniowej raz w roku, aż do egzaminu końcowego, samoewaluację z informacją o odbytych godzinach analizy, superwizji indywidualnej oraz grupowej oraz zajęć teoretycznych.
 • Niemożność wykazania powyższych aktywności może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu bądź nałożeniem na aplikanta dodatkowych zadań w kształceniu.
 • Godziny superwizji grupowej liczą się od czasu rozpoczęcia przez kursanta własnej praktyki psychoterapeutycznej.
 • Godziny superwizji grupowej odbytej w ramach zajęć w 4-letnim kursie nie wliczają się do wymogu godzin superwizji grupowej.
 • Po ukończeniu kursu 4-letniego od psychoterapeuty w szkoleniu oczekiwane jest kształcenie samodzielne, ustawiczne, organizowane na własną rękę w zakresie zarówno psychologii analitycznej oraz szerzej pojętej profesjonalnej psychoterapii. Może to być np. udział w konferencjach, szkolenia, dyskusje, prezentacje kliniczne, wykłady czy seminaria organizowane przez ośrodki w kraju i za granicą.
 • Uwaga: osoba nie spełniająca powyższych wymogów traci prawo posługiwania się tytułem „psychoterapeuta w szkoleniu” oraz uwiarygodniania swojej pracy zawodowej za pomocą jakichkolwiek dokumentów wydawanych przez SAJ/PTPA.

 

 

Wzór podania dla aplikanta

 1. Dane osobowe:

1.1. Imię̨ i nazwisko:

1.2. Adres:

1.3. Telefon:

1.4. e-mail:

1.5. strona www:

1.6. Data i miejsce urodzenia:

 1. Wykształcenie akademickie:

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat swojego wykształcenia bazowego oraz uzyskanych dyplomów, podając daty, miejsce kształcenia oraz czas trwania w godzinach.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Własne doświadczenie psychoterapeutyczne:

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących odbytych cykli analizy szkoleniowej:

Imię i nazwisko analityka szkoleniowego Ilość odbytych godzin Okres (daty)

Łącznie godzin: ……………………………..

 

 

 

 1. Szkolenie w psychoterapii w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych:

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących ukończonych szkoleń́:

 

Nazwa instytucji szkoleniowej Ilość godzin Nazwisko nauczyciela(i) – w przypadki osób spoza SAJ, proszę wpisać posiadane uprawnienia osoby prowadzącej Data

 

Łącznie godzin: ……………………………..

 1. Superwizja indywidualna:

Prosimy o podanie następujących informacji

Imię i nazwisko superwizora szkoleniowego Ilość odbytych godzin Okres (daty)

Łącznie godzin: ……………………………..

 1. Superwizja grupowa:

Prosimy o podanie następujących informacji

Imię i nazwisko superwizora szkoleniowego Ilość odbytych godzin Okres (daty)

 

 

 

 1. Praktyka psychoterapeutyczna:

Prosimy o podanie następujących informacji

Nazwa i adres pracodawcy lub prywatnej praktyki Liczba godzin praktyki psychoterapeutycznej podczas trwania kursu Liczba godzin praktyki rocznie po ukończeniu kursu Pacjenci (kategorie diagnostyczne; rodzaje zgłaszanych problemów/ dolegliwości/ objawów)

Łącznie godzin: ……………………………..

 

 1. Staż̇ w placówce ochrony zdrowia:

Prosimy o podanie następujących informacji

Nazwa i adres placówki stażowej Daty Liczba godzin stażu Imię i nazwisko kierownika stażu i posiadane uprawnienia Pacjenci (kategorie diagnostyczne; rodzaje zgłaszanych problemów/ dolegliwości/ objawów)

Łącznie godzin: ……………………………..

 

Podsumowanie

 1. Łączna liczba godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego: …………………….
 2. Łączna liczba godzin szkolenia w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności

praktycznych: ……………………..

 1. Łączna liczba godzin superwizji indywidualnej: ……………………….
 2. Łączna liczba godzin superwizji grupowej: ……………………….
 3. Łączna liczba godzin praktyki psychoterapeutycznej: ………………………………
 4. Łączna liczba godzin stażu w placówce ochrony zdrowia ………………………………..

Data: ______________________ Podpis: _______________________________

Podane przez Panią/Pana informacje są poufne i posłużą wyłącznie dla celów procedury certyfiakcyjnej. Nie będą udostępniane innym podmiotom.